Справки

Модулът разполага с над 120 справки, обособени по различни сечения. Всяка една от справките може да бъде експортирана и разпечатана със счетоводни цели. Според необходимостта от данни, всяка справка може да бъде модифицирана чрез добавяне или премахване на колони с данни от нея. Множеството филтри спомагат за по-прецизно извличане на нужната информация. За всички справки е възможно експортирането им във файл с различен формат.

Справки

Мониторинг

 • Различни справки за дневния оборот
 • Информация за натовареността на търговския обект
 • Проследяване заетостта на местата в обекта в реално време
 • Оборот по търговски обекти
 • Данни за отказани поръчки

Продажби

 • Възможност за справка по период от време в дати, касов период, конкретна дата
 • Справка по периоди и за конкретни артикули (включително вложени артикули - Sellout)
 • Справка според наличните каси и потоци в обекта
 • Справка за продажби по клиенти, клиентски групи и места
 • Справка по потребители (служители), начини на плащане и сторниране
 • Справка по сметки, поръчки, ДДС групи

Плащания

 • Справка по плащания за конкретен период в дати, касов период, конкретна дата (с възможност за групране на данни)
 • Справка по начини на плащане
 • По конкретен търговски обект, или за всички обекти
 • По потребители в системата
 • Справка по подробна информация за плащания

Склад

 • Справки за складови наличности по търговски обекти, конкретна дата и търговски обект, складове и групи складове, партиди
 • Справки за складови движения по артикули, сумарни движения на артикули, движения по партиди
 • Справки за изписвания - по артикули, за конкретен търговски обект, подробни данни за изписвания
 • Справки за междускладови прехвърляния - общо, по артикули и търговски обект, подробни данни за прехвърляния
 • Справки по вътрешни заявки
 • Справки за зареждания - по артикули, доставчици, складове, периоди, подробни данни за зареждане

Клиенти

 • Баланс на клиенти и клиентски групи
 • История по клиенти и клиентски групи
 • История на плащанията по клиенти и клиентски групи
 • История на промени в клиентския профил
 • Подробна справка за клиентски заявки (обща и по периоди)
 • Графично представяне на информацията от справките (кръгови диаграми и стълбовидни графики)

Счетоводни

 • Плащания по клиентски сметки
 • Продажби по издадени фактури
 • Справка за извършени складови зареждания
 • Оборотна ведомост
 • Възможност за експорт към счетоводни програми - Ажур, Плюс Минус, Бизнес Навигатор и SAP

Поръчки

 • Справка по отказани поръчки
 • Справка по използвани модификатори
 • Справка по действия на персонала (подробна)
 • Справка по Обработени поръчки (и по периоди)

Други

 • Справки по абонаментни сметки
 • Справки по комисионерски схеми
 • Справки по промени в продажни и доставни цени на артикулите
 • Справки по оферти
 • Справка за проверка на некоректни данни за артикулите

Ако сме привлекли вниманието ви направете запитване.